Regulamin Maratonu Beskidzki Zbój 2021

REGULAMIN MARATONU BESKIDZKI ZBÓJ 2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Maraton Beskidzki Zbój (zwany dalej: Maratonem) jest imprezą w formie rajdu turystycznego, organizowaną przez Stowarzyszenie Koło Ultra z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000775279 (zwane dalej: Organizatorem).
 2. Maraton nie ma charakteru zawodów sportowych, a Organizator podaje czasy przejazdu tylko w celach promocyjnych związanych z wizualizacją strojów kolarskich, na które uczestnik może złożyć zamówienie po ukończeniu Maratonu.
 3. Maraton przeznaczony jest dla bardzo dobrze przygotowanych kondycyjnie miłośników długodystansowej jazdy na rowerze.
 4. Termin i trasa podawane są w stosownym komunikacie na stronie internetowej Maratonu. 
 5. Limit czasu na pokonanie Maratonu wynosi 36 godzin.

II. FORMUŁA I UDZIAŁ

 1. W Maratonie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Organizator dopuszcza możliwość udziału w Maratonie osoby, która ukończyła 16 lat, wyłącznie w przypadku, gdy całą trasę Maratonu pokona ona wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym, który potwierdza taką formułę startu podpisując stosowne oświadczenie. 
 3. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu danej osoby do startu należy do Organizatora.
 4. Formularz zapisów dostępny jest na stronie internetowej Maratonu. Wysokość opłaty startowej, sposób jej wnoszenia oraz limit uczestników są podawane w komunikacie technicznym.

III. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Wyposażenie obowiązkowe:
  1. sprawny technicznie rower,
  2. sprawne oświetlenie przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone),
  3. kask rowerowy i kamizelka odblaskowa (wymagane przepisami na terenie Słowacji)
  4. logger GPS (sprawdzenie śladu GPS będzie podstawą do weryfikacji przejechania trasy),
  5. telefon komórkowy,
  6. dowód osobisty lub paszport.
 2. Wyposażenie zalecane:
  1. kask rowerowy,
  2. zapasowe dętki i klocki hamulcowe, narzędzia rowerowe,
  3. zapasowe baterie, akumulatorki lub powerbank,
  4. zapasowe urządzenie do nawigacji i rejestracji śladu,
  5. podwójny komplet oświetlenia przedniego i tylnego,
  6. oświetlenie używane także w czasie dnia,
  7. ubiór zapewniający widoczność (odzież fluorescencyjna, odblaskowa, etc.).
 3. Przez sprawny technicznie rower, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, Organizator rozumie rower spełniający warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

IV. PRZEBIEG MARATONU

 1. Przed startem do Maratonu uczestnik podpisuje listę startową z własnym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu. Telefon jest obowiązkowym wyposażeniem uczestnika.
 2. Całą trasę Maratonu należy pokonać zgodnie z jej przebiegiem udostępnionym przez Organizatora. W razie zjechania z trasy, należy na nią powrócić w miejscu, w którym się ją opuściło.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące Maratonu, między innymi godzinę i sposób organizacji startu, informację o punktach kontrolnych, Organizator ogłasza w komunikacie technicznym.
 4. Czas przejazdu liczony jest bez przerwy od startu do momentu wjechania zawodnika na metę.
 5. Bezpośrednio po przybyciu na metę zawodnik podpisuje listę uczestników, podając godzinę ukończenia Maratonu
 6. Maraton odbywa się w normalnym ruchu drogowym, a uczestnicy Maratonu mają obowiązek przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.). Szczególny nacisk kłaść należy na zapewnienie odpowiedniej widoczności rowerzysty, a zwłaszcza na oświetlenie i elementy odblaskowe.
 7. Zakazana jest jazda pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Organizator ma prawo domagać się udowodnienia tego, że uczestnik przejechał całą trasę Maratonu. Weryfikacja przejazdu trasy Maratonu odbywa się na podstawie list uczestników oraz poprzez przedstawienie przez Uczestnika  oryginalnego śladu GPS pokonanej trasy.

V. REGUŁY SAMOWYSTARCZALNOŚCI

 1. Maraton jest imprezą o charakterze samowystarczalnym, w którym uczestnicy pokonują samodzielnie trasę rowerem, a uzupełnianie zapasów i odpoczynek możliwy jest tylko i wyłącznie w obiektach infrastruktury dostępnych dla każdego startującego.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. Z powyższego zakazu wyłączone jest korzystanie z ogólnodostępnych połączeń promowych na rzekach.
 3. Dozwolone są w szczególności:
  1. dokonywanie zakupów jedzenia i ekwipunku w ogólnodostępnych sklepach,
  2. wynajmowanie miejsc noclegowych w czasie trwania Maratonu,
  3. jazda grupowa wraz z innymi uczestnikami Maratonu,
  4. w razie awarii roweru – korzystanie z pomocy innych uczestników Maratonu, a także osób nieuczestniczących w Maratonie, w tym wezwanie serwisu lub zjechanie z trasy; o konieczności zjechania z trasy Maratonu należy poinformować Organizatora. 
 4. Zabronione są w szczególności:
  1. jazda rowerem innym niż napędzany wyłącznie siłą własnych mięśni,
  2. jazda „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik Maratonu,
  3. jazda bezpośrednio za innym pojazdem,
  4. korzystanie z auta technicznego,
  5. korzystanie z własnych punktów noclegowych, żywieniowych lub aprowizacyjnych,
  6. korzystanie z przepaków na trasie oraz wszelka zorganizowana pomoc zewnętrzna.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do Maratonu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego warunki, i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Uczestnik Maratonu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją imprezy oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia i nazwiska, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Maratonie.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Stowarzyszenie Koło Ultra z siedzibą w Warszawie.
 4. Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 5. Każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.
 6. Organizator Maratonu nie jest odpowiedzialny wobec uczestników Maratonu za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Maratonem z winy innej niż umyślna.
 7. Organizator ma prawo do odwołania Maratonu:
  1. w przypadku wystąpienia siły wyższej,
  2. z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków, itp.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z odwołaniem Maratonu z przyczyn wskazanych w punkcie 7. powyżej.
 9. W przypadkach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI

Kary regulaminowe.